ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียด
dot
bulletระเบียบและประกาศต่างๆ
bulletแบบฟอร์ม
dot
อัตราดอกเบี้ย
dot
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletโปรแกรมคำนวณเงินกู้
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด

 


หลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญ

หลักฐานประกอบการกู้เงินฉุกเฉิน

 

                         

    

 

 

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

นายกฯ มอบรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" ยกย่องผู้เสียภาษีคุณภาพ 120 ราย โดยมีประธานก่อนตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย

More...

More...

More...

More...

More...

More...

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลผู้จัดการดีเด่นระดับภาค จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

More...

More...

More...

ประกาศจากสหกรณ์
More...

More...

สหกรณ์ฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นร้อยละ 2 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปล่ีี่ยนแปลง

More...

More...

More...

More...

 ในกรณีที่มีเงินฝากเกิน 4 ล้านบาท สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยของเงินฝากส่วนที่เกิน 4 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

More...

สหกรณ์ใช้แบบฟอร์มคำขอ/สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

More...

สหกรณ์เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

More...

More...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่1 ถนนสุนทรโกษา เขต :  คลองเตย แขวง : คลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  02-6677984 026677986.     มือถือ :  085-2410238 และ 087-0347146 และ 098-5372362 โทรสาร 02-6676995
อีเมล : sahakorn_customs@hotmail.com
เว็บไซต์ : customs-sahakorn.com