ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียด
dot
bulletระเบียบและประกาศต่างๆ
bulletแบบฟอร์ม
dot
อัตราดอกเบี้ย
dot
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletโปรแกรมคำนวณเงินกู้
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด

 


หลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญ

หลักฐานประกอบการกู้เงินฉุกเฉิน

 

                         

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษใหม่        

 

 

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

นายกฯ มอบรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" ยกย่องผู้เสียภาษีคุณภาพ 120 ราย โดยมีประธานก่อนตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย

More...

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลผู้จัดการดีเด่นระดับภาค จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

More...

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด จะปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง       
More...

ประกาศจากสหกรณ์

สหกรณ์ขอแจ้งว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีความประสงค์จะขอเพิ่มทุนเรือนหุ้น ให้ยื่นความจำนงที่ทำการสหกรณ์หรือทางโทรสารเท่านั้น    ตั้งแต่ วันที่ 3-19   พฤษภาคม   2559  

 ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 8/2559 เรื่อง การเพิ่มทุนเรือนหุ้น

 

More...

 

สหกรณ์ขอแจ้งว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีความประสงค์จะขอเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือน เฉพาะกรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีทุนเรือนหุ้นรายเดือนไม่ถึง เดือนละ  5,000  บาท     ตั้งแต่ วันที่ 3 - 31   พฤษภาคม    2559   เป็นต้นไป
More...

สหกรณ์ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ สำหรับเงินฝากพิเศษ โดยมีรายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ที่ 6/2559 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559

ประกาศสหกรณ์ที่ 6/2559 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559

 

More...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่1 ถนนสุนทรโกษา เขต :  คลองเตย แขวง : คลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  02-6677984 026677986.     มือถือ :  0830130133 โทรสาร 02-6676995
อีเมล : sahakorn_customs@hotmail.com
เว็บไซต์ : customs-sahakorn.com