ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียด
dot
bulletระเบียบและประกาศต่างๆ
bulletแบบฟอร์ม
dot
อัตราดอกเบี้ย
dot
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletโปรแกรมคำนวณเงินกู้
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด

 


หลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญ

หลักฐานประกอบการกู้เงินฉุกเฉิน

 

                                      

 

 

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

นายกฯ มอบรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" ยกย่องผู้เสียภาษีคุณภาพ 120 ราย โดยมีประธานก่อนตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย

More...

สหกรณ์ขอแจ้งว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีความประสงค์จะขอเพิ่มทุนเรือนหุ้น ให้ยื่นความจำนงที่ทำการสหกรณ์หรือทางโทรสารเท่านั้น    ตั้งแต่ วันที่ 3-19   พฤษภาคม   2559   

More...

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลผู้จัดการดีเด่นระดับภาค จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

More...

ประกาศจากสหกรณ์

 เพิ่มการตรวจสอบเครดิตบูโร ในการให้สินเชื่อสำหรับสมาชิก และสมาชิกสมทบ

More...

 สหกรณ์จะนำระบบ Bill Payment มาใหบริการสมาชิก เพื่อช่วยลดขั้นตอนการแสดงใบ Pay-In หรือ Fax หรือ Mail มาที่ สหกรณ์ เมื่อทำธุรกรรมการฝากเงินประเภทต่างๆ เช่น เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ชำระหนี้เงินกู้ เป็นต้น

More...

 

สหกรณ์ขอแจ้งว่า สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีความประสงค์จะขอเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือน เฉพาะกรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีทุนเรือนหุ้นรายเดือนไม่ถึง เดือนละ  5,000  บาท     ตั้งแต่ วันที่ 3 - 31   พฤษภาคม    2559   เป็นต้นไป
More...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่1 ถนนสุนทรโกษา เขต :  คลองเตย แขวง : คลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  02-6677984 026677986.     มือถือ :  0830130133 โทรสาร 02-6676995
อีเมล : sahakorn_customs@hotmail.com
เว็บไซต์ : customs-sahakorn.com