ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียด
dot
bulletระเบียบและประกาศต่างๆ
bulletแบบฟอร์ม
dot
อัตราดอกเบี้ย
dot
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletโปรแกรมคำนวณเงินกู้
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด

 


หลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญ

หลักฐานประกอบการกู้เงินฉุกเฉิน

 

                         

   แบบฟอร์มปร้บปรุงใหม่ 

 

 

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

 ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2561

More...

 สหกรณ์ฯ จะเปิดให้บริการระบบสมาชิกออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลผู้จัดการดีเด่นระดับภาค จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

More...

More...

ประกาศจากสหกรณ์

 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2561

More...

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษร้อยละ 2.25 ต่อปี

เงินฝากส่วนที่เกิน 2 ล้านบาทไม่จ่ายดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

More...

More...

More...

More...

 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561

More...

More...

More...

More...

More...

Copyright © 2011 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่1 ถนนสุนทรโกษา เขต :  คลองเตย แขวง : คลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  02-6677984 026677986.     มือถือ :  092-3736169 สินเชื่อ 064-9699226 การเงินและบัญชี โทรสาร 02-6676995
อีเมล : sahakorn_customs@hotmail.com
เว็บไซต์ : customs-sahakorn.com