ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียด
dot
bulletระเบียบและประกาศต่างๆ
bulletแบบฟอร์ม
dot
อัตราดอกเบี้ย
dot
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletโปรแกรมคำนวณเงินกู้
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย โครงการเงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561 article

 
ประกาศจากสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด เรื่อง แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด เรื่อง การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฉุกเฉินกรณีเกิดสถานการณ์วิกฤติ พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกู้สามัญสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัดเรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภัยโควิด-19 พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2563
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด ที่ 8/2563 เรื่อง พักชำระหนี้เงินต้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด ที่ 7/2563 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัดที่ 5/2563 เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ article
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายพ.ศ.2561 article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 1/2561 เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ article
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2561 article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 2/2561 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561 article
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561 article
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืนของสมาชิก พ.ศ.2561 article
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ในการกู้สามัญสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 6/2561 เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 article
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2561 article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 8/2561 เรื่องอัตราดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2561
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ. 2561 article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 7/2561 เรื่องอัตราดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ. 2561 article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 5/2561 เรื่องการตรวจสอบเครดิตบูโรแห่งชาติในการให้สินเชื่อสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ article
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 3/2562 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 4/2562 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ article
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 11 ปี2561 article
ประกาศฯ ที่ 6/2560 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ที่สหกรณ์ article
ประกาศฯ ที่ 7/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกู้สามัญสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2560 article
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2560 article
คำขอ/สัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 1/2560 เรื่อง การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่20/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันประเภทสามัญ พ.ศ.2559 article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 17/2559 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ.2559 article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 16/2559 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ.2559 article
ประกาศสหกรณ์ที่ 15/2559 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อที่อยู่อาศัย article
ประกาศสหกรณ์ที่ 14/2559 เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อที่อยู่อาศัย article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 11/2559 เรื่อง การซื้อทุนเรือนหุ้น article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 10/2559 เรื่อง การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่1 ถนนสุนทรโกษา เขต :  คลองเตย แขวง : คลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  02-6677984 026677986.     มือถือ :  085-2410238 และ 087-0347146 และ 098-5372362 โทรสาร 02-6676995
อีเมล :sahakorn_customs@hotmail.com
เว็บไซต์ : customs-sahakorn.com