ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียด
dot
bulletระเบียบและประกาศต่างๆ
bulletแบบฟอร์ม
dot
อัตราดอกเบี้ย
dot
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
งบการเงินสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 งบการเงินสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระเบียบและประกาศสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญดอกเบี้ยซึ้งใจ พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตของโครงการเงินกู้สามัญทุกประเภท พ.ศ. 2565
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2565
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ยุติประเภทเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อที่อยู่อาศัย (พิเศษ) พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกู้สามัญสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 15 ประจำปี 2565
เล่มวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ระเบียบวาระที่ 4.1 แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และวาระการประชุมใหญ่สามัญ
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ประเภทสามัญ พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญ 1.5 เท่าของเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ (พิเศษ) พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อที่อยู่อาศัย (พิเศษ) พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2564
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญดอกเบี้ยโดนใจ พ.ศ. 2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเกษียณผาสุก พ.ศ. 2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน พ.ศ. 2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ (พิเศษ) พ.ศ. 2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา หรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญไม่เกินเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์(พิเศษ) พ.ศ.2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย คณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
แบบคำขอสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ภัยพิบัติ
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญ 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้น (พิเศษ) พ.ศ.2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "เราห่วงใยกัน" พ.ศ.2564
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องต่ออายุโครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภัยโคควิด-19 พ.ศ. 2564 และโครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ.2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ.2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภัยโควิด-19 พ.ศ.2564
ข่าวสารสหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการของบมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 14 ประจำปี 2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ.2564
เล่มวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง พักชำระหนี้เงินต้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคล
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเพิ่มทุนเรือนหุ้น
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อปลดหนี้สินเชื่อและบัตรเครดิต พ.ศ. 2564
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือน เฉพาะรายที่ชำระรายเดือนไม่ถึง 1,000 บาท
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การซื้อทุนเรือนหุ้นแรกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ข่าวสารสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2563
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ยุติประเภทเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แผนงานและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หนังสือยินยอมรับผิดชอบข้อมูลของระบบสมาชิกออนไลน์
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แพ็กเกจ True สำหรับบุคลากร กรมศุลกากร
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านสวนทองกรุ๊ป คอนโดมิเนียมหน้าเครือสหพัฒน์-ศรีราชา
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย นำทุนเรือนหุ้นมาชำระหนี้ของสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบพ.ศ.2561แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที3)
6โปร เงินกู้สหกรณ์ฯ
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้สามัญเพื่อปลดหนี้สินเชื่อและบัตรเครดิต พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อปลดหนี้สินเชื่อและบัตรเครดิต พ.ศ. 2563
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่2) พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านระบบสมาชิกออนไลน์ พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่2) พ.ศ. 2563
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษโครงการบ้านใหม่ พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้พิเศษโครงการบ้านใหม่ พ.ศ. 2563
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้นและ-หรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้สามัญที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้น (พิเศษ) พ.ศ. 2563 และโครงการเงินกู้สามัญไม่เกินเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ (พิเศษ) พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ โครงการเงินกู้สามัญที่ไม่เกินเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ (พิเศษ) พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ โครงการเงินกู้สามัญที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้น (พิเศษ) พ.ศ.2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ 2562
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภัยโควิด-19 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ โครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภาวะเศรษฐกิจ 2563
ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืนของสมาชิก พ.ศ. 2561
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่1) พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย โครงการเงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฉุกเฉินกรณีเกิดสถานการณ์วิกฤติ พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกู้สามัญสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด เรื่อง การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฉุกเฉินกรณีเกิดสถานการณ์วิกฤติ พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกู้สามัญสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัดเรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2563
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด ที่ 7/2563 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัดที่ 5/2563 เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 1/2561 เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ article
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2561 article
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย โครงการเงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561 article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 2/2561 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561 article
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561 article
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืนของสมาชิก พ.ศ.2561 article
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ในการกู้สามัญสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561 article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 5/2561 เรื่องการตรวจสอบเครดิตบูโรแห่งชาติในการให้สินเชื่อสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ article
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 3/2562 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 4/2562 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ article
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 11 ปี2561 article
ประกาศฯ ที่ 6/2560 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้น และ/หรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ที่สหกรณ์ article
ประกาศฯ ที่ 7/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกู้สามัญสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2560 article
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2560 article
คำขอ/สัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 1/2560 เรื่อง การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่20/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันประเภทสามัญ พ.ศ.2559 article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 17/2559 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ.2559 article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 16/2559 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ.2559 article
ประกาศสหกรณ์ที่ 15/2559 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อที่อยู่อาศัย article
ประกาศสหกรณ์ที่ 14/2559 เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อที่อยู่อาศัย article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 11/2559 เรื่อง การซื้อทุนเรือนหุ้น article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 10/2559 เรื่อง การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่1 ถนนสุนทรโกษา เขต :  คลองเตย แขวง : คลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  02-6677984 026677986.     มือถือ :  085-2410238 และ 087-0347146 และ 098-5372362 โทรสาร 02-6676995
อีเมล :sahakorn_customs@hotmail.com
เว็บไซต์ : customs-sahakorn.com