ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียด
dot
bulletระเบียบและประกาศต่างๆ
bulletแบบฟอร์ม
dot
อัตราดอกเบี้ย
dot
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประวัติสหกรณ์

 

                  ความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด

ในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรครั้งที่สอง ปี พ.ศ. 2550 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล อธิบดีกรมศุลกากร ในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของความเป็นอยู่ ตลอดจนสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว และพยายามหาทางช่วยเหลือข้าราชการผู้น้อย ในการกู้หนี้ยืมสินเพื่อบรรเทาปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้นอกระบบ ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก และให้มีการออมเงินเพื่อประกันความเสี่ยงเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว จึงได้ดำริจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด โดยมีความมุ่งหมาย  ดังนี้
                  1.  เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกด้วยวิธีส่งเงินสะสมรายเดือน
                  2.  เพื่อช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินที่มีภาระหนักโดยจัดให้มีเงินกู้เพื่อชำระหนี้เก่า   แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงและเพื่อการอันจำเป็นหรือประโยชน์อื่นใด
                  3.  ส่งเสริมให้สมาชิกเก็บส่วนหนึ่งของรายได้ของตนไว้ในที่ที่ปลอดภัย  และได้รับประโยชน์ตามสมควร
                  4.  เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

   ในยุคเริ่มต้นคณะผู้จัดตั้ง และเป็นผู้ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อในหนังสือขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์  มีจำนวน 12 ท่าน  ดังนี้

1. นายชวลิต

เศรษฐเมธีกุล ประธานคณะผู้จัดตั้ง
2.  นายธนัท สุวัธนเมธากุล คณะผู้จัดตั้ง
3.  นางวณาวรรณ นันทิยะกุล คณะผู้จัดตั้ง
4.  นางมนทิรา  เชิดชู  คณะผู้จัดตั้ง
5.  นายสมบัติ  พัฒนมาศ คณะผู้จัดตั้ง
6.  นายมนตรี   บุญศรี คณะผู้จัดตั้ง
7.  นายถวัลย์     รอดจิตต์  คณะผู้จัดตั้ง
8.  นายวัลลภ        ซุ่ยรักษา    คณะผู้จัดตั้ง
9.  นางสุมาลี     ดลสุขวงศาวัฒน์    คณะผู้จัดตั้ง
10.นางศริษา   มงคลไชยสิทธิ์        คณะผู้จัดตั้ง
11.นางสาวนุสรา ยุทธเกษมสันต์        คณะผู้จัดตั้ง
12.นายสาธิต  ภู่หอมเจริญ  เลขานุการคณะผู้จัดตั้ง

                  หลังจากนั้นคณะผู้จัดตั้งทั้ง 12 ท่านนี้  จึงได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์  ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ขอตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จำกัด และใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์  กรมศุลกากร จำกัด" โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว สมัครใจเป็นสมาชิก 376 ท่าน เงินค่าหุ้นเริ่มต้น 3,023,200 บาท  และได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศุลกากรให้เป็นบ้านหลังแรกของเราสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนั้นจึงถือว่า วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสถาปนากรมศุลกากร และในปีเดียวกันนั้นเอง กรมศุลกากรเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์และอนุญาตให้กองคลัง เป็นผู้หักเงินรายได้รายเดือนข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นเงินค่าหุ้น เงินงวด เงินงวดชำระหนี้ และค่าธรรมเนียมแรกเข้าของผู้สมัครเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สหกรณ์มีสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  จำนวน 2,628 ท่าน และทุนเรือนหุ้นรวมทั้งหมด 106,479,640 บาท เป็นสถาบันการเงินที่คอยช่วยเหลือคนทั้งกรมศุลกากร และยังเป็นแหล่งเงินออมที่สำคัญอีกด้วย


                                            

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่1 ถนนสุนทรโกษา เขต :  คลองเตย แขวง : คลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  02-6677984 026677986.     มือถือ :  085-2410238 และ 087-0347146 และ 098-5372362 โทรสาร 02-6676995
อีเมล :sahakorn_customs@hotmail.com
เว็บไซต์ : customs-sahakorn.com