ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียด
dot
bulletระเบียบและประกาศต่างๆ
bulletแบบฟอร์ม
dot
อัตราดอกเบี้ย
dot
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletโปรแกรมคำนวณเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

                           อัตราดอกเบี้ย

ลำดับ

ระเบียบ /ประกาศ

อัตราดอกเบี้ย

งวด

มีผลบังคับตั้งแต่วันที่

1.

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ร้อยละ 5.55 ต่อปี

12 งวด

1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

2.

เงินกู้สามัญ-บุคคลค้ำประกัน

ร้อยละ 5.25 ต่อปี

150 งวด

20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

3.

เงินกู้สามัญ-ที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝาก

ร้อยละ 4.5 ต่อปี

150 งวด

23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

4.

เงินกู้สามัญ-เพื่อซื้อรถยนต์

ร้อยละ 4.5 ต่อปี

100 งวด

22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

5.

เงินกู้สามัญ-เพื่อการศึกษา

ร้อยละ 4.5 ต่อปี

    ป.ตรี 60 งวด       ป.โท ขึ้นไป 36 งวด

4 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

6.

เงินกู้สามัญ-เพื่อที่อยู่อาศัย

ร้อยละ 4.5 ต่อปี

240 งวด

22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

7.

เงินกู้สามัญพิเศษ-เพื่อที่อยู่อาศัย

ร้อยละ 4.5 ต่อปี

360 งวด

22 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

8.

เงินกู้สามัญ-เพื่อการลงทุน

ร้อยละ 4.5 ต่อปี

150 งวด

22 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

9.

เงินกู้สามัญ-เพื่อทัศนศึกษา

ร้อยละ 4.5 ต่อปี

20 งวด

1  ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

10. เงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      ร้อยละ 4.5 ต่อปี 120 งวด 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

10.

เงินกู้สามัญ-เพื่อซื้ออาวุธปืน

ร้อยละ 5 ต่อปี

12 งวด

1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

11.

เงินกู้สามัญ-โครงการสวัสดิการสู้ภัยโควิด-19 

ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3 ต่อปีปีที่ 3 เป็นต้นไป

เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญของสหกรณ์

150 งวด

22 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

12.

เงินกู้สามัญ-โครงการสวัสดิการสู้ภาวะเศรษฐกิจ

สหกรณ์จะหักเฉพาะดอกเบี้ย 2 ปีแรก

และหักต้นพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป

150 งวด

1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

13. เงินกู้สามัญพิเศษ-โครงการบ้านใหม่

    ปีที่ 1-2 ร้อยละ 2.5        ปีที่ 3-4 ร้อยละ 3.5       ปีที่ 5 เป็นต้นไป 
เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อที่อยู่อาศัย

      360 งวด   4 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป
    14. เงินกู้สามัญที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้น (พิเศษ) ร้อยละ 3.5 ต่อปี 150 งวด 4 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป
    15. เงินกู้สามัญที่ไม่เกินเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ (พิเศษ) ร้อยละ 2.5 ต่อปี 150 งวด 4 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป
    16. เงินกู้สามัญ-เพื่อปลดหนี้สินเชื่อและบัตรเครดิต ร้อยละ 4.5 ต่อปี 150 งวด 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่1 ถนนสุนทรโกษา เขต :  คลองเตย แขวง : คลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  02-6677984 026677986.     มือถือ :  085-2410238 และ 087-0347146 และ 098-5372362 โทรสาร 02-6676995
อีเมล :sahakorn_customs@hotmail.com
เว็บไซต์ : customs-sahakorn.com