ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียด
dot
bulletระเบียบและประกาศต่างๆ
bulletแบบฟอร์ม
dot
อัตราดอกเบี้ย
dot
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletโปรแกรมคำนวณเงินกู้
ประกาศจากสหกรณ์

สหกรณ์เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษผาสุก1 วงเงินขั้นต่ำ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 3.75 ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2554ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญ 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้น (พิเศษ) พ.ศ.2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "เราห่วงใยกัน" พ.ศ.2564
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องต่ออายุโครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภัยโคควิด-19 พ.ศ. 2564 และโครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ.2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ.2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภัยโควิด-19 พ.ศ.2564
ข่าวสารสหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการของบมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 14 ประจำปี 2564
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ.2564
เล่มวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
หน้า 1/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่1 ถนนสุนทรโกษา เขต :  คลองเตย แขวง : คลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  02-6677984 026677986.     มือถือ :  085-2410238 และ 087-0347146 และ 098-5372362 โทรสาร 02-6676995
อีเมล :sahakorn_customs@hotmail.com
เว็บไซต์ : customs-sahakorn.com