ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียด
dot
bulletระเบียบและประกาศต่างๆ
bulletแบบฟอร์ม
dot
อัตราดอกเบี้ย
dot
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletโปรแกรมคำนวณเงินกู้
ประกาศจากสหกรณ์

สหกรณ์เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษผาสุก1 วงเงินขั้นต่ำ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 3.75 ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2554ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายพ.ศ.2561article

 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2561

ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 1/2561 เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษarticle

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษร้อยละ 2.25 ต่อปี

เงินฝากส่วนที่เกิน 2 ล้านบาทไม่จ่ายดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ.2561article
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย โครงการเงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 2/2561 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561article
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561article

 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้สวัสดิการเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืนของสมาชิก พ.ศ.2561article
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ในการกู้สามัญสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561article
ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ 6/2561 เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2561article
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2561article
หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่1 ถนนสุนทรโกษา เขต :  คลองเตย แขวง : คลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  02-6677984 026677986.     มือถือ :  085-2410238 และ 087-0347146 และ 098-5372362 โทรสาร 02-6676995
อีเมล :sahakorn_customs@hotmail.com
เว็บไซต์ : customs-sahakorn.com