ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียด
dot
bulletระเบียบและประกาศต่างๆ
bulletแบบฟอร์ม
dot
อัตราดอกเบี้ย
dot
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ระเบียบและประกาศสหกรณ์

สหกรณ์เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษผาสุก1 วงเงินขั้นต่ำ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 3.75 ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2554ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญดอกเบี้ยซึ้งใจ พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การคำนวณเบี้ยประกันชีวิตของโครงการเงินกู้สามัญทุกประเภท พ.ศ. 2565
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2565
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ยุติประเภทเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อที่อยู่อาศัย (พิเศษ) พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกู้สามัญสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
ระเบียบสหกรณ์ฯ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 15 ประจำปี 2565
หน้า 1/12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่1 ถนนสุนทรโกษา เขต :  คลองเตย แขวง : คลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  02-6677984 026677986.     มือถือ :  085-2410238 และ 087-0347146 และ 098-5372362 โทรสาร 02-6676995
อีเมล :sahakorn_customs@hotmail.com
เว็บไซต์ : customs-sahakorn.com